THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ VIỆC GHI DANH CÁC THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2020

Do số lượng chỗ giới hạn nên Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có một số thay đổi, Thánh lễ Vọng Giáng Sinh Thứ Năm 24/12/2020 lúc 6.00pm và 8.00pm sẽ giới hạn số người và phải ghi danh trước. Thánh lễ 10.00pm không cần phải ghi danh.

Thánh lễ Giáng Sinh Thứ Sáu 25/12/2020 vào lúc 9.00am và 11.00am không cần phải ghi danh.

Xin liên lạc anh Thuận qua số phone 0403 233 478 để ghi danh hoặc vào trang Page: fb.com/THUANTRAN2020 để điền form tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *