THÔNG BÁO DỜI NGÀY HỌP NHÓM THỪA TÁC VIÊN PHỤNG VỤ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

– Dời ngày họp Nhóm Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa và Trao Mình Thánh Chúa cho đến khi có thông báo mới

– Dời ngày họp Hội Đồng Mục Vụ cho đến khi có thông báo mới

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *