Các hội đoàn & đoàn thể do cha Phêrô Lý Trọng Danh phụ trách

Cha Phêrô Lý Trọng Danh là người đặc trách trực tiếp đồng hành với: Hội Lêgio Marie, Giới Trẻ La Vang, Liên Ca Đoàn La Vang (bao gồm các ca đoàn tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang) và tất cả các xóm giáo, các hội đoàn.

Mọi công việc sinh hoạt liên quan đến từng hội đoàn/ca đoàn, (nếu cần) chúng ta trình bày trực tiếp với cha Phêrô. Trong thời gian tới, hy vọng và tin tưởng cha Phêrô sẽ là chỗ dựa tinh thần cho quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *