Thơ Tuần XXXIII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Sinh lợi cho nước Trời.
 
Cuộc đời là chuyến đi buôn,
 
Lỗ lời liều- lĩnh lái luôn liệu lường.
 
Khả năng Chúa biết tỏ tường,
 
Vài ba trăm chục Chúa thương dự trù.
 
Tùy người vốn liếng trao cho ,
 
Một lời một vốn phải lo chu toàn.
 
Không đòi quá mức trao ban.
 
Người cầm một nén than van trong lòng.
 
Thưa Ông tôi biết rằng Ông,
 
Đòi nơi không phát,không trồng gặt thu.
 
Sợ đem chôn giấu mật khu,
 
Trả Ông không thiếu một xu một hào.
 
Biết ta như thế không trao ?
 
Cho người buôn bạc cách nao sinh lời.
 
Hỡi tên đầy tớ biếng lười,
 
Lấy luôn của nó cho người siêng năng.
 
Lạy Thiên Chúa chốn vĩnh hằng
 
Giúp con kiên vững hầu tăng cổ phần.
 
Hoàn vũ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *