Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Thực sinh động vật đời này,
Sống theo bản chất của loài thọ sinh.
Duy người mới có chữ tình,
Có chồng có vợ gia đình trần gian.
Động sinh vật ở vũ hoàn
Con người gồm có xác thân linh hồn.
Linh hồn đích thực trí khôn.
Xác thân tan biến phần hồn trường sinh.
Đó là chủ thuyết duy linh.
Duy vật tiến hóa quá trình thành nhân:
Vô luân vô đạo vô thần.
Vô liêm sỉ hóa bất nhân vô loài.
Người hay ngợm ở trần ai.
Chỉ người mới biết đúng sai thiện tà.
Trí khôn về chốn Thiên tòa .
Không còn nếp sống ta bà trần gian.
Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *