Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Sẵn sàng.

Khi làm bất cứ việc gì,

Thiếu phương pháp thiếu nghĩ suy dự trù.

Đụng đâu làm đó xem như:

Đa phần thất bại rất ư thịnh hành.

Muốn về hưởng phúc trường sanh.

Theo đường Thiên Chúa nhân lành dẫn đi.

Yêu người mến Chúa thực thi

Chính là kế hoạch cho kỳ vĩnh sanh

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *