Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa không đến để luận phạt thế gian.
Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn.
Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý.
Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù.
Bằng thứ tha bằng thương xót khiêm nhu….
Tin theo Ngài được đền bù xứng đáng,
Bước theo Ngài ánh hào quang chiếu rạng.
Sáng cõi trần sáng cả chốn Thiên cung.
Trần gian hạnh phúc,Thiên quốc trùng phùng.
Cho những ai biết kiên trung vững chí.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *