Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm A, Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 – Thơ Hoàn Vũ

Lễ các Thánh Nam Nữ.

Phúc thay tâm tính khó nghèo,

Sẽ về trên nước Thiên Triều thảnh an.

Sống đời hiền đức vẹn toàn ,

Đất Trời Thiên Quốc hứa ban đời đời.

Buồn đau than khóc rã rời,

Được Ngài Chúc phúc được Người ủi an.

Khát công chính bởi nghèo nàn,

Ngài cho no thỏa khát tan biến dần.

Giầu lòng thương xót thế nhân,

Chúa thương xót lại vạn lần bội hơn.

Đức trong sạch chẳng nhiễm sờn

Sẽ chiêm ngưỡng Đấng cội nguồn mai sau.

Thuận hòa nhân ái cùng nhau,

Là con của Chúa nhiệm mầu toàn năng.

Hàm oan bởi đấng vĩnh hằng,

Chiến công hiển hách vinh thăng Nước Trời

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *