Thơ Tuần XXX Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Mến Chúa Yêu Người.

Giới răn trọng nhất trên đời,

Đó là mến Chúa yêu người thiết tha.

Như con cùng một mẹ cha,

Vui buồn sướng khổ thuận hòa yêu thương.

Học cùng Cha đức khiêm nhường

Theo đường chân lý hiền lương tín thành.

Anh em cùng Chúa chiên lành.

Miền Trung lũ lụt sao đành làm ngơ.

                                    Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *