Thơ Tuần XXVIII Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Cám ơn.

Nói lời bằng miệng bằng môi,

Cám ơn là cảm tạ người trao ban.

Nhiệm màu thay quý vô vàn,

Mát lòng đẹp dạ chứa chan tình đời.

Cám ơn Thiên Chúa trên Trời,

Chẳng thêm cho Chúa rạng ngời quyền tăng.

Vốn Ngài là đấng toàn năng,

Thêm ơn cho kẻ vẫn hằng ngợi khen.

Đội ơn tình Chúa vô biên,

Cho con luôn biết trung kiên ca mừng.

                                   Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *