Thơ Tuần XXVIII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

          Tiệc cưới, áo cưới.

Không đi ắt chẳng tới nơi,

Cao lương mỹ vị sẵn mời không ăn.

Mọi nơi trên khắp gian trần,

Đèn vàng xanh đỏ luật phân rõ ràng.

Tự do đỏ vẫn phăng phăng,

Điều gì xảy đến vẫn hằng diễn ra.

Đường về hưởng phúc Thiên tòa,

Hy sinh phục vụ thứ tha công bình.

Ái nhân mến Chúa trọn tình,

Đó là áo cưới hành trình về quê.

                        Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *