Thơ Tuần XXVII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chủ điền thiết lập vườn nho,

Mắc đi xa đã trao cho tá điền.

Vì tình thương chẳng vị tiền,

Nhưng rồi gặp nỗi oan khiên bẽ bàng,

“Duy vật biện chứng” sói lang,

Hiện sinh mưu sống chẳng màng nghĩa ân.

Cứu cánh tốt đẹp vô ngần,

Chính là vật chất chọn phần thực thi.

Gia nhân chủ phái đến kỳ,

Mùa thu huê lợi, chúng thì hùa nhau.

Bạo hành đánh đập túm đầu,

Đem ném đá xét nhu cầu giết luôn.

Chủ điền cám cảnh thật buồn,

Sai con tới, nghĩ chúng luôn nể vì..

Nào ngờ chúng cũng giết đi.

Chủ vườn về tới Ông thì tính sao?

Tất nhiên Ông sẽ còng đầu,

Bắt giam tống ngục đứa nào dã tâm.

Giúp con nhận thức lỗi lầm,

Theo duy vật hoặc duy tâm hiện thời.

Nhận chân lý lẽ cuộc đời.

Yêu thương ắt thấy kiếp người nở hoa.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *