Thơ Tuần XXVI Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Biết cảm thương.

Chúa ơi ! Con được no nê,

Bên con bao kẻ não nề thiếu ăn.

Họng no say trí khô ran,

Biết thương bao cảnh lầm than khốn cùng.

Cho con mở rộng cõi lòng,

Nhận ra có Chúa ở trong mọi người.

Chúa nào chỉ ở trên Trời,

Chính Ngài đang đói khát nơi thế trần.

                               Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *