Thơ Tuần XXVI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Tự do lựa chọn.

Tự do cuộc sống hằng ngày,

Chúa không áp lực một ai ở đời.

Khước từ lời Chúa gọi mời,

Suy tư hối hận con thời thuận đi.

Theo đường chân thật thực thi,

Giúp con bền vũng kiên trì đến nơi.

                                  Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *