Thơ Tuần XXV Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Của trần

Của tiền là một nhu cầu,

Mọi loài phải có ngõ hầu nuôi thân.

Con người gồm có hai phần,

Con tim lý trí sát gần chung nhau.

“Người khôn,’ để của trong đầu’,

“Mà không cất giấu vào sâu tim mình”.

Biết dùng tiền cách thông minh,

Trí  khôn biết nghĩ đến tình thế nhân.

Con tim trói buộc nhân trần,

Đam mê cuồng nhiệt mọi phần tiện nghi.

Tự do tâm trí bị ghì,

Con tim theo mãi đến khi lực tàn.

Tim tan biến bởi thời gian,

Duy tình tồn tại hằng ngàn năm sau.

                                      Hòan Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *