Thơ Tuần XXV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Vào làm tôi sẽ trả công,

Cần người canh tác vun trồng vườn nho.

Chủ ra kêu gọi từng giờ.

Sớm trưa chiều cũng mời vô thuận lòng.

Giờ nào cũng trả một đồng,

Cuối ngày nhận lãnh thấy không công bằng.

Làm nhiều giờ ắt phải tăng,

So bì hơn thiệt than rằng bất công.

Ngay từ đầu đã thuận lòng,

Chúng ta đã ký hợp đồng tiền lương.

Thấy tôi xử khác lẽ thường,

Bởi vì tôi có tình thương hơn người.

Hứa lời tôi chẳng nuốt lời,

Trả công cá biệt do tôi trọn quyền.

Cho con bền đỗ trung kiên,

Làm vườn nho Chúa trổ thêm trái lành.

                            Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *