Thơ Tuần XXIX Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Của Thiên Chúa của Cesare.

Ta đà sinh xuống thế trần,

Dậy đường chân lý trọn phần yêu thương.

Luật trời như luật cõi dương,

Luật nào chân chính lẽ thường phải tuân.

Của Ce-sa trả về trần,

Của Thiên Chúa của tinh thần hoàn Thiên.

Đất Trời bởi đấng uy quyền

Khôn ngoan thượng trí dựng nên mọi loài.

                                       Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *