Thơ Tuần XXIV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

  Thứ tha để được tha thứ

Nợ vua vàng vạn bạc ngàn,

Tâu : xin khất nợ sẽ hoàn trả sau.

Vua thương đáp ứng yêu cầu,

Thương không những hoãn bởi cầu còn tha.

Rồi từ cung điện đi ra ,

Gặp con nợ nợ chẳng là bao nhiêu.

Túm đầu hạch sách đủ điều,

Đòi cho bằng được chẳng yêu vì tiến.

Vua nghe được nỗi oan khiên,

Sai quân đi bắt lệnh truyền tống giam.

Cho con biết việc phải làm :

Yêu người tha thứ thành tâm giữa đời.

Lạy Cha đấng ngự trên Trời,

Cha tha con biết tha người nợ con.

                                  Hoàn vũ.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *