Thơ Tuần XXII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Quỷ ma chẳng ở đâu xa,

Ở ngay bên tả quanh ta hằng ngày.

Xúi ta né tránh thật ngay,

Biếng lười ngại khó lo bày trưng ra.

Nhiều khi ngay tại người nhà,

Lợi trần tin yếu thuận tà phản ngay.

Phê-rô thuộc nhóm dạng này,

Nên Ông luận lý bị Thầy quở la :

“Sa tan lui khỏi mặt ta.”

“Ý con không phải ý Cha trên Trời”.

Cho con hiểu ý Chúa ơi !

Giúp con kiên giữ sống lời Chúa ban.

                                        Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *