Thơ Tuần XXI Thường Niên, Năm C – Thơ Hoàn Vũ

“Yêu Thầy sẽ giữ lời Thầy”,

Không tin cảm nhận điều này: chẳng yêu.

Tin yêu cùng hướng cùng chiều,

Nơi nơi sẽ thấy bao nhiêu khác thường.

Thanh bình hạnh phúc yêu thương,

Đời nay an lạc Thiên đường phúc vinh.

Yêu thương phải biết ép mình

Đi theo lối hẹp hy sinh giúp người.

                            Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *