Thơ Tuần XXI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

 
“Hãy nghe Thầy hỏi điều này:

Người ta nhận định về Thầy là ai?”

Nhiều người so sánh chẳng sai,

Không bằng nhận định thuyền chài Phêrô.

Biết tin nhờ Chúa ban cho,

Bao phen chao đảo nguyên do bởi đời.

“Duy vật biện chứng”đương thời,

Khiến tin cậy mến chơi vơi giữa dòng.

Xin thêm sức mạnh cậy trông,

Giúp thuyền về bến đợi mong vĩnh hằng.

Hoàn Vũ
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *