Thơ Tuần XX Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Muốn xin Thiên Chúa đoái nhìn,

Điếu căn bản có lòng tin vào Ngài.

Ba Ngôi tạo dựng muôn loài,

Chúa Cha sai phái ngôi Hai giáng trần

Chết hầu cứu chuộc phàm nhân

Ba ngày sống lại lìa trần thăng Thiên,

Ngôi Ba Thiên Chúa song quyền

Thánh Thần chân lý linh thiêng soi đường.

Giúp con sức mạnh can trường,

Vượt ngàn gian khó tai ương giữa đời.

Chúa nay rước Mẹ về Trời,

Cho con cùng Mẹ về nơi Thiên đình.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *