Thơ Tuần XVII 28-07-2019, Thường Niên- Thơ Hoàn Vũ

Lạy Cha đấng ngự trên Trời,

Nguyện danh Cha sáng khắp nơi thế trần.

Nước Cha hiển trị toàn dân,

Ý Cha dưới đất chung phần Thiên cung.

Xin Cha thương chúng con cùng,

Ban cho lương thực đủ dùng nuôi thân.

Bất toàn trong kiếp thế nhân,

Nhiều điều sai lỗi xin phần thứ tha.

Chúng con cũng sẽ bỏ qua,

Cho người có lỗi đều là anh em.

Xin Cha ban sức mạnh thêm,

Xa mưu cám dỗ ngày đêm chực chờ.

Cứu con thoát đống bùn nhơ,

Tránh xa sự dữ từng giờ bủa vây.

                            Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *