Thơ Tuần XV, Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ

Chúa là đấng vô hình vô tượng,

Mắt nhân trần sao hướng về Ngài.    

vậy thì Thiên Chúa là ai ?

Là người ta thấy hằng ngày quanh ta .

Người bị đánh hiện đà nằm đó.

Người xa lạ đau khổ đáng thương.

Người thân hay kẻ vô lương,

Thảy điều có Chúa thiên đường hiện thân.

                                  Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *