Thơ Tuần XIX Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Nếu là Thầy chẳng phải ma,
Cho con xuống nước để ra với Thầy
“Hãy đi trên nước tới đây”,
Phê-rô bước xuống hăng say, Chúa nhìn.
Đang đi chao đảo niềm tin,
Sợ lo nên đã bị chìm, van lơn.
“Thầy ơi xin cứu giúp con”,
Bao phen yếu đuối héo mòn cậy tin.
Chúa hằng thương vẫn đoái nhìn,
Thiếu niềm tín thác trăm nghìn sầu lo.
“Thầy ơi xin cứu giúp con”,
Ban thêm can đảm sắt son kiên trì.
Để con vững bước ra đi,
Đem nguồn chân lý thực thi giữa đời.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *