Thơ Tuần XII Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Điều chân thật phải loan truyền,

Công khai thậm chí leo lên mái nhà.

Giấu người chẳng thể giấu ta.

Lương tâm, Thiên Chúa chính là đèn soi.

Xưa nay ngay giữa trần đời,

Giả hình mưu chước đãi bôi lan tràn.

Xin cho con biết kiên gan,

Truyền Chân lý dẫu gian nan chẳng nề.

                                            Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *