Thơ Tuần X Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Quá yêu thương Chúa đã ban,

Món quà vô giá : bản thân của Ngài.

Tặng trao không đến những ai,

Cậy tin yêu mến, đường dài kiên tâm.

Lối đi Ngài dẫn chẳng lầm.

Là ĐƯỜNG CHÂN THẬT chớ ngầm hại nhau.

Sa tan ẩn núp đằng sau.

Sắc tài danh lợi nhu cầu tiện nghi.

Trưng ra hấp dẫn cực kỳ

Phắt quên đường Chúa ngoắt đi ngược chiều.

Thuốc đơn thang chỉ hai liều.

Yêu người mến Chúa (sắc) trong siêu uống dần.

Ca dao tục ngữ tiền nhân,

“Thuốc đắng đã tật” vô ngần khó khăn.

Khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần,

Cho con Thấy Chúa hiện thân trong người.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *