Thơ Tuần VIII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chúa rằng “Ai muốn theo ta,

Bỏ mình vác Thánh Giá” và hướng linh.

Ở đời theo lẽ thường tình,

Mấy ai chấp nhận hy sinh thiệt thòi.

Chỉ ai khao khát nước Trời,

Mới liều vác Thánh Giá đời leo lên.

Cho không mong được đáp đền,

Mới là của cải vững bền mai sau.

                                Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *