Thơ Tuần VII, Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chỉ yêu những kẻ yêu mình,
Đó là lý lẽ thường tình tự nhiên.
Tình yêu Thiên Chúa vô biên,
Dậy yêu kẻ ghét người nguyền rủa ta.
Hiền thê của Chúa (Giáo Hội) dậy là:
Răn người có tội xét ra thiết tình.
“Chi sơ bản thiện” hồi sinh,
Vì thương nào phải ghét kình chống nhau.
“Thuốc đắng đã tật” là câu.
Chữa lành bệnh kẻ có đầu nhận chân.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *