Thơ Tuần XI Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chính Ta là bánh từ Trời,

Ai ăn sẽ sống đời đời cùng Ta.

Bởi Ta cùng với Chúa Cha.

Kết thân làm một hóa ra bánh này.

Không như loại bánh xưa nay,

Ăn chầy kíp cũng có ngày vĩnh sinh.

Bánh này thắm đượm tâm linh

Kết liên bởi Thịt Máu Mình xẻ ra.

Ai ăn thịt uống máu Ta,

Hòa vào nhịp sống chẳng xa cách tình.

Sẽ về hưởng phúc trường sinh,

Thảnh an trên chốn trường sinh nước Trời.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *