Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Muối không mặn hãy đổ đi,
Men không dậy bột khác chi bột thường.
Đốt đèn ai để dưới mương?
Nhưng để trên giá soi đường thế nhân.
Chúa ơi ! con ở cõi trần,
Thật ngay mến Chúa ái nhân chẳng màng.
Giúp con cải đổi sửa sang,
Dẫu có muộn màng cũng chẳng uổng công.
Miễn sao quyết chí thật lòng,
Nên men muối mặn đèn chong giữa đời.
Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *