Thơ Tuần V Phục Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Các con muốn thấy Chúa Cha,

Thầy đang hiện diện chính là Ngài đây.

Bởi Cha hằng ở trong Thầy,

Dậy đường chân thật thẳng ngay cho đời.

Mến Tin trông cậy vào Người,

Sẽ không lo sợ giữa nơi thế trần.

Mỗi khi nghi hoặc phân vân,

Cho con thấy Chúa sát gần bên con.

                                Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *