Thơ Tuần Lễ Lá, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Lễ Lá.

Trên lưng lừa đó là ai?

Con Ông thợ mộc tên Ngài Giê-Su.

Gia đình hiền hậu nhân từ.

Tại Nazaret một khu nghèo nàn.

Còn nhiều thắc mắc nhân gian,

Bao người chưa hiểu được căn tính Ngài

Ngày nay trên cõi thế này,

Chưa nhìn ra đấng thiên sai cứu đời.

Con may mắn nhận ra Người.

Hãy ra đi đến khắp nơi loan truyền.

                                 Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *