Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

“Bây giờ con được ở đây,

Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !”

“Mắt con đã chứng kiến rồi,

Xin cho con được lìa đời bình an.”

Nguồn ơn cứu độ hứa ban,

Ánh quang chiếu giãi muôn vàn thế nhân.

Xin cho con giữa gian trần,

Múc ơn cứu độ đầy tràn từng giây.

Đổ tuôn khắp cõi thế này.

Ở trong thánh lễ hằng ngày diễn ra.

                            Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *