Thơ Tuần III Phục Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Nhận ra Ngài

Tin nhiều lòng mến càng nhiều,

Kém tin lòng mến yếu nghèo thuận theo.

Chúa dùng lời dạy mọi điều,

Nêu chân lý với tình yêu chân thành.

Cho con thấy Chúa đồng hành,

Trong người hàng xóm, nơi anh em mình.

Xin cho con biết hy sinh,

Sớt chia cuộc sống sẻ tình mến thương.

                                                Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *