Thơ Tuần III Mùa Vọng Năm B – Thơ Hoàn Vũ

Tiền hô Thánh sử Gioan,

Ba điều trung thực kiện toàn kiếp sinh.

Một là với chính lòng mình,

Hai là lời nói công bình thật ngay,

Ba là khi phán đoán ai,

Luận suy chính đáng lỗi sai đương thời.

Không lo sợ thế lực đời,

Mất đi bản lãnh của người thẳng ngay.

Giúp con thung lũng lấp đầy,

Quanh co hiềm khích tại ngay lòng mình.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *