Thơ Tuần III Mùa Chay, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chúa và phụ nữ Sama

Nói về nước uống xem ra trái chiều.

Nước Thiên Chúa chốn Thiên triều

Nhân loài cần nước là điều tự nhiên.

Ca dao tục ngữ tổ tiên:                                  

“Bà thì nói vịt ông chuyên nói gà”

Nước Trời cùng với nước Cha,

Nước trần nói tới lại là H2O.

Kẻ tin Chúa Chúa ban cho.

Sẽ không còn khát chẳng lo hằng ngày.

Lo tìm nước Chúa hăng say.

Chúa cho nguồn nước luôn đầy chẳng vơi.

                                           Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *