Thơ Tuần II Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

“Bất kỳ trong mọi sự gì
Khi làm cốt để thực thi ý Ngài”.
Ra đi khắp cõi trần ai
Đem tình Chúa đến mọi loài thế nhân.
Gương lành giãi sáng thế trần,
Qua con đời thấy hiện thân Chúa Trời.
Bao phen mặt Chúa nhiều nơi,
Lu mờ hoen úa trong đời của con.
Giúp con bền chí sắt son,
Canh tân cải hối vuông tròn ý Cha.
Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *