Thơ Tuần II Mùa Vọng Năm B – Thơ Hoàn Vũ

Ăn năn Sám hối.

Gio An xuất hiện kêu mời,

Bạt san bằng thẳng đường đời cõi nhân.

Hãy làm cách mạng bản thân,

Ăn năn sám hối toàn phần chỉnh sai.

Sẵn chờ Thiên Chúa ngôi hai

Giáng trần cứu chuộc thế loài tội nhơ.

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *