Thơ Tuần Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C 2022

Lc 23,35-43.

Dân và thủ lãnh nhạo cười,

Mà rằng : Hắn cứu được người, sao không.

Tự mình cứu lấy chính Ông,

Xưng Kitô giữa cộng đồng muôn dân.

Chúa Cha sai xuống lo phần,

Giáng sinh cứu chuộc thế trần tội nhơ.

Cả quân lính cũng vào hùa,

Buông lời chế diễu a dua, chẳng ngần.

Dấm cho Người uống ,nhẫn tâm,

Nói lời mai mỉa ý ngầm khinh khi.

Vua Do-Thái cứu mình đi,

Chúng treo tấm bảng INRI trên đầu

Bằng: La, Hy,Do-Thái sau:( La-tinh,Hy-Lạp)

Vua dân Do-Thái, cùng nhau nhạo cười.

Tử hình còn có hai người,

Tội danh trộm cướp trên đồi Can-vê.

Người bên tả quá ê chề,

Chẳng nhìn nhận tội quay về tri hô.

Nếu Ông là Đấng Ki-tô,

Cứu chúng ta thoát trước giờ lâm chung .

Người bên hữu mắng nó rằng:

Tao,mày đáng tội,hỏi rằng Ông đây.

Một người lành thánh xưa nay,

Tội tình chi đến nỗi này,im đi.

Đoạn thưa cùng Chúa rằng thì :

Lạy Ngài độ lượng từ bi,nhân lành.

Khi về Thiên Quốc chớ đành,

Quên tôi giây phút vĩnh sanh cõi đời.

Chúa liền khẳng định bằng lời:

Hôm nay ngươi sẽ về Trời với ta.

 Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *