Thơ Tuần Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm A 2023

 Mt 25,14-30,

      “Nước trời ví tựa dụ ngôn :

Như người kia chuẩn bị còn đi xa.

      Kêu đầy tớ tụ vào nhà :

Từng người trao phó vốn mà kinh doanh.

      Khả năng vốn cấp chủ dành :

Người này năm nén bảo sanh ra nhiều.

      Người kia hai nén tiếp theo,

Phần người khác nữa vốn nghèo một quan.

      Rồi ông đi một thời gian,

Trở về tính sổ họp bàn với nhau.

      Người năm nén nhận khởi đầu,

Lời thêm năm nén cộng trao thành mười.

      Người hai nén cũng đồng thời,

Lời hai thành bốn được người chủ khen;

      Chuyên cần nên đã làm nên,

Còn người một nén lại đem chôn vùi.

      Được tin ông chủ về rồi,

Ông kêu tất cả những người được trao.

      Xem xem lời lỗ thế nào :

Người năm nén đã bước vào xin thưa :

     “ Số tiền vốn tự lúc xưa,

Ông trao năm nén bây giờ gấp đôi.

      Xin trao cả vốn lẫn lời”

Chủ rằng : “ khá lắm,hỡi người giỏi giang.

      Được trao ít lại đàng hoàng ,

Nên tôi tin cậy sẽ ban cho nhiều.

      Hãy vào vui hưởng thiên triều.

An vui hạnh phúc tình yêu ngọt ngào”.

      Người hai nén cũng bước vào,

“Thưa ông hai nén ông trao trước ngày .

      Sinh lời hai nén nữa đây,

Cộng chung thành bốn trao tay tạm từ.”

      Chủ ông khen thưởng cũng như ,

Người trao năm nén rất ư thân tình.

      “Hãy vào hưởng phúc Thiên đình

Niềm vui của chủ thiết tình dành cho.”

      Rồi người một nén cũng vô,

“Kính thưa ông chủ tôi lo bởi vì.

      Ông hà khắc nặng tư duy,

Thu nơi không vãi,gặt thì không gieo

      Nên tôi đã nghĩ một điều,

Đem chôn giấu sợ kẻ liều cướp đi.

      Còn nguyên chẳng suy suyển gì.

Tôi xin trả lại ông thì nhận cho”.

      Chủ ông rất đỗi sững sờ,

“Hỡi tên biếng nhác hững hờ tồi kia.

      Biết tôi không vãi không chia,

Không gieo mà gặt thu về tại sao.

      Không đem số bạc tôi trao,

Cho ngân hàng mượn cách nao sinh lời.

      Dẫu phân lãi ít nhỏ nhoi,

Khi về tôi cũng thu hổi lợi thêm.

      Các ngươi hãy tước lấy tiền,

Từ tay nó đoạn lại đem cho người.

      Có mười nén cả vốn lời,

Vì phàm ai có ắt thời cho thêm .

      Được dư ,còn kẻ thiếu thèm,

Cái đang có thậm chí đem thu hồi.

      Còn tên đầy tớ biếng lười,

Quăng ra ngoài tống vào nơi khổ sầu.

      Tối tăm phiền muộn lo âu,

Nghiến răng khóc lóc với bao cực hình.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *