Thơ Tuần Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C 2022

Lc 19,1-10.

      Giê-ri-cô đã được nêu,

Qua thành Chúa thấy Gia-kêu một người.

      Ông là thủ lãnh đương thời,

Là người thâu thuế ngay nơi thôn phường.

      Người giầu có tại địa phương,

Mong sao thấy Chúa trên đường Ngài đi.

      Nhưng không thể được bởi vì,

Người đông , ông thấp biết thì làm sao.

      Nghĩ suy phương kế cách nào,

Thấy cây sung ở thế cao hiện giờ.

      Chạy leo lên đó đợi chờ,

Chúa đi đến thấy,ước mơ gặp Người.

      Vừa khi Chúa đến tới nơi,

Nhìn lên Ngài thấy một người nhỏ con.

      Thật mừng rỡ,Chúa ôn tồn,

Nói : Gia-kêu xuống mau còn kịp đi.

      Về nhà bảo vợ con vì,

Nay ta lưu lại đoản kỳ nhà ngươi.

      Ông vội vàng xuống, đồng thời,

Vui mừng về đón tiếp Người hân hoan.

      Mọi người lẩm bẩm luận bàn,

Ông này sao lại bạo gan trọ nhà.

      Một người tội lỗi bê tha,

Ông Gia-kêu đứng dậy và thân thưa :

      Tôi tham tiền thuế lúc xưa,

Của tiền gia sản xin cưa nửa phần.

      Cho người nghèo khó cô thân,

Hoặc điều gì đã chung phần hại ai,

      Tôi xin lấy của gia tài,

Đền bù gấp bốn oan sai cho người.

      Chúa Giê-su đã ngỏ lời :

Hôm nay ơn cứu độ thời phúc thay.

       Bởi chưng ngay chính ông đây,

Cũng là con cái xưa rầy Abraham.

      Vì chưng ta xuống dương phàm,

Kiếm tìm cứu chữa điều làm hư vong.

  Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *