Thơ Tuần Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm A 2023

(Mt 23,1-12)

      Nói cùng môn đệ với dân:

“Các kinh sư,cả thành phần Pha-ri-sêu.

      Họ ngồi trên chỗ tòa cao,

Của Môi-sê giảng,điều nào họ khuyên.

      Cũng như tuyên bố lời truyền,

Hãy làm hãy giữ trung kiên thuận chiều.

      Việc họ làm chớ làm theo ,

Nhưng đừng hành động theo chiều thuận ưng.

      Nói nhiều làm chỉ cầm chừng,

Hoặc không thực hiện bởi chưng biếng lười.

      Bó từng gánh chất vai người,

Bản thân họ chỉ đứng thời chỉ tay.

      Họ hành động tốt việc này,

Cốt cho đời thấy ta đây chuyên cần.

      Hộp kinh to lớn bên thân,

Áo tua lụng thụng đai cân tua dài.

      Ưa ngồi chỗ nhất khoan thai,

Ở trong đám tiệc xứng vai hội đồng.

      Ra ngoài lòng những ước mong,

Được người chào giữa cộng đồng thường khi.

      Được thiên hạ gọi : “Rápbi”.

Phần anh em ước điều gì ngày nay :

      Hãy đừng mong muốm điều này,

(Rápbi có nghĩa là thầy chúng nhân).

      Anh em hãy biết nhận chân:

Vị Thầy duy nhất hiện thân trên Trời.

      Dưới trần huynh đệ gọi thôi,

Cũng như đừng gọi người đời là Cha.

      Người Cha duy nhất chỉ là:

Người hằng hữu đấng bao la ân tình.

      Trước sau muôn kiếp chí linh,

Muôn đời mãi mãi trường sinh trên Trời.

      Ở trong kiếp sống trần đời,

Người trần lãnh đạo, là người mà thôi,

      Dẫn đầu chân lý mọi thời,

Chính con Thiên Chúa tên Người Ki-tô

      Trong anh em ,người lớn hiện giờ

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *