Thơ Tuần Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C 2022

Lc 18,9-14.

Dụ ngôn về kẻ tự hào,

Cho mình công chính trội cao hơn người.

Khinh khi kẻ khác ở đời,

Điển hình ví dụ tại nơi đền thờ.

Hai người cầu nguyện cùng giờ,

Một người biệt phái tay giơ ngang rằng :

Tạ ơn Thiên Chúa quyền năng,

Con thì không giống kẻ hằng tham lam.

Ngoại tình,bất chính cùng làm,

Nhiều điều xấu kiếp nhân phàm dưới kia.

Kẻ thâu thuế miệng tía lia,

Hô hào,quát tháo chẳng hề thương dân.

Tôi : tuần chay tịnh hai lần,

Hoa mầu cũng đã một phần mười dâng.

Người thâu thuế chẳng nói năng,

Ngước lên không dám,đứng đằng xa xa.

Nắm tay đấm ngực rằng là:

Chúa ơi ! con đã gây ra tội tình,

Xin thương con Chúa huyền linh,

Hai người này đã nhận mình khác nhau:

Người thâu thuế đứng âu sầu,

Khiêm nhường nhận lỗi gục đầu từ xa.

Ra về sẽ được thứ tha,

Người kia tội lỗi vẫn là còn nguyên.

Vậy thì kẻ tự nâng lên,

Bị đem hạ xuống dưới nền thấp xa.

Còn người không dám kiêu sa ,

Khiêm nhu được thưởng chính là căn nguyên.

( Ngoài bài kinh thánh ý tác giả)

Đội ơn tình Chúa chí nhân,

Sáng soi cho biết con đần con ngu.

Cái ngu nhất của kẻ ngu,

Là người không biết mình ngu mình đần.

Cái hay nhất của kẻ đần:

Là người biết được mình đần mình ngu.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *