Thơ Tuần Chúa Nhật XXX Thường Niên năm A 2023

Mt 22,34-40.

      Khi hay tin Đức Giê-su,

Làm cho nhóm Sa-đốc như câm mồm.

      Ngài hằng nhẫn nại khéo khôn,

Người Pha-ri-sêu họp, lại còn cùng nhau.

      Một người thông luật hàng đầu,

Ở trong nhóm hỏi một câu rằng là :

      Cốt là để thử,nêu ra :

“Con quanh đây, chẳng đâu xa Thưa Thầy :

      Luật Môi-sê sách có đây :

Điều răn nào lớn nhất nay,hiện thời”?

      Đức Giê-su đã trả lời :

“Phải yêu mến Đức Chúa Trời toàn năng.

      Chúa ngươi là đấng vĩnh hằng,

Hết linh hồn trọn trí năng hết lòng.

      Điều đầu lớn nhất chép trong,

Môi-sê sách luật cộng đồng mọi nơi.

      Điều hai là hãy yêu người,

Cũng như điều nhất là ngươi thiết cần.

       Họ hàng thân thuộc, cận lân,

Yêu thương như chính bản thân của mình.

      Mười lề luật đã kết tinh,

Còn hai : Mến Chúa trọn tình ái nhân.”

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *