Thơ Tuần Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C 2022

 Lc 17,11-19.

Trên đường đến Giê-ru-sa-lem,

Chúa và môn đệ qua miền Sa-ma-ri-a

Giáp biên giới Ga-li-lê-a,

Đến làng kia ở cách xa,tức thời.

Đám phong hủi có mười người,

Từ đàng xa,cất vang lời cả khu.

Chúng tôi lạy Đức Giê-su,

Xin thương xót chúng tôi dù ở xa.

Nghe lời khẩn khoản thiết tha,

Chúa liền bảo họ rằng là : hãy đi.

Trình diện Tư tế tức thì,

Trên đường đi được sạch vì tin nghe.

Cả mười lành bệnh trở về,

Một trong số họ chẳng hề lãng quên.

Liền quay trở lại ngợi khen,

Sấp mình cảm tạ tỏ niềm tri ân.

Ông qùy phủ phục dưới chân,

Người này lại thuộc thành phần Sa-ma-ri-a.

Bâng quơ Chúa hỏi rằng là :

Chớ chi chẳng phải cả và thập nhân.

Đã cùng được sạch một lần?

Chín người kia nữa thành phần ra sao.

Họ thì hiện tại ở đâu ?

Sao không trở lại khấu đầu tôn vinh.

Tạ ơn Chúa đã thương tình,

Chỉ duy người ngoại một mình đến đây.

Chúa liền phán bảo thế này :

Bệnh con được chữa nhờ đầy lòng tin.

Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *