Thơ Tuần Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm A 2023

Mt 22,1-14

      Dụ ngôn khác Chúa đã dùng :

Tựa vua mở tiệc cưới mừng con trai.

      Gọi gia nhân đến truyền sai,

Thỉnh mời quan khách vế vai trong triều.

      Rồi mời người khác tiếp theo,

Chẳng quan nào đến biện nhiều lý do.

      Lại sai kẻ khác dặn dò :

Hãy thưa cùng khách sao cho rõ ràng :

      Là bàn cỗ đã sẵn sàng,

Bò tơ thú béo nướng vàng thơm ngon.

      Xin mời đến dể dùng luôn

Chẳng ai đếm xỉa ,lại còn bỏ đi,

      Kẻ đi thăm trại người thì,

Bận lo buôn bán thời kỳ khó khăn.

      Kẻ thì thậm chí bất nhân,

Bắt đầy tớ đánh lột trần giết đi.

      Nhà vua nổi giận đoạn thì,

Sai quân lính đến tru di bọn này.

      Đốt luôn thành phố chúng ngay.

Chủ ông còn bảo thế này : “Tiệc xong.

     Sẵn sàng rồi chẳng tiếc công,

Kẻ mời không xứng đáng trong cảnh này :

      Đi ra các nẻo quanh đây,

Gặp ai cũng hãy mời ngay vào nhà.”

      Các đầy tớ chấp hành ra,

Gặp ai bất luận mầu da nước nào.

      Nghèo nàn tốt xấu chẳng sao,

Thế nên tiệc cưới xôn xao vui cười

      Đang khi ăn tiệc đồng thời,

Vua đi quan sát thấy người này đây .

      Không mang y phục hỏi ngay,

“Bạn kia,bạn đã vào đây lẽ gì.

      Không mang áo cưới cớ chi”.

Anh ta câm miệng quả thì âu lo.

      Nhà vua tức khắc lệnh cho,

Người nhà : “đến để trói go hắn vào.

       Quăng ra ngoài chẳng có sao.

Mặc cho chúng khóc kêu gào nghiến răng”.

      Kiếp nhân sinh vẫn thấy rằng :

Gọi nhiều chọn ít vẫn hằng tiếp liên”

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *