THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 2022

Lc 17,5-10.

Các tông đồ xưa đã cầu xin:

Thầy ơi ! xin củng cố niềm tin

Chúa rằng :Cần tin bằng hạt cải .

Dẫu cây dầu đỉnh núi đứng im,

Bật rễ lên xuống trồng đáy biển.

Chúng cũng phải vâng bởi lệnh truyền.

Ai trong các ngươi có đầy tớ,

Cầy bừa,hoặc chăn vật ngoài đồng.

Vừa về chủ bảo vào dùng bữa,

Trái lại phải theo lệnh của ông:

Hãy lo dọn bữa cho ta đã,

Thắt lưng hầu hạ đến khi xong.

Sau đó ngươi mới được ăn uống.

Vì đã tuân hành lệnh hết lòng.

Chớ thì chủ phải mang ơn họ.

Thầy nghĩ : chủ chẳng đành làm thế.

Phần các con cũng vậy tương đồng.

Khi làm xong việc chủ truyền dậy,

Thì các con cũng nói với lòng :

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng,

Điều phải làm đã thực hiện xong,

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *