Thơ Tuần Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm A 2023

Mt 21,28-32

      Chúa Giê-su đã nói cùng,

Những người kỳ mục chức chung ở đờì .

      Cũng như Thượng tế đương thời,

Tôi xin hỏi các vị nơi chuyện này :

      “Cha kia có hai cậu trai,

Ông ta nói với cả hai chuyện nhà:

      Người con thứ nhất rằng là:

Hôm nay việc của nhà ta cần làm.

      Vườn nho xới tỉa bón phân,

Người con cả đáp vẻ ngần ngại thưa.

      Con không muốn khoảng ít giờ,

Tâm tư hối hận lại giơ tay làm.

      Người con thứ tính thâm trầm,

Nói đi nhưng lại ngấm ngầm không đi.

      Theo như các vị vậy thì,

Ai là người đã thực thi yêu cầu.

      Trả lời lanh lẹ một câu :

Là người thứ nhất quả nào có sai.

      Này tôi bảo thật các ngài,

Những người gái điếm cùng người thuế thu.

      Sẽ vào nước Chúa chẳng ngờ,

Trước nhiều ông đó cứ chờ mà xem.

      Vì Gio-an đến trước thềm,

Chỉ đường công chính dịu êm hiền hòa.

      Các Ông chẳng trọng Ông ta,

Không tin ông ấy khi mà giới kia.

     Người thu thuế gái điếm kìa,

Lại tin kính trọng tựa bia soi đời.

      Các ông khi thấy vậy rồi,

Cũng không hối hận cải hồi mà tin”.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *