Thơ Tuần Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C 2022

Lc 18,1-8.

Ngày kia Chúa nói dụ ngôn,

Dậy môn đệ hãy luôn luôn nguyện cầu.

Siêng năng kiên nhẫn bền lâu,

Ngài nêu dẫn dụ về câu chuyện rằng :

Một người thẩm phán chức năng,

Không tôn sợ Chúa chẳng hằng nể ai.

Có bà góa đến kêu nài,

Là người thành ấy một hai xin rằng:                             

Ông là người có chức năng,

Minh oan tôi khỏi bủa giăng lưới thù.

Hầu như khắp xóm toàn khu,

Ai nghe cũng cảm, ông dù lãng tai.

Bà hằng rên rỉ kêu nài ,

Ông không giải quyết rát tai bất bình.

Không hề sợ Chúa chí linh,

Còn người thế chẳng chút tình nể ai.

Bà kêu cứu nỗi oan sai,

Réo hoài làm nhức đôi tai nên đành.

Xử cho bà ấy nhanh nhanh,

Quấy rầy ta mãi hóa thành khùng điên.

Nghe lời thẩm phán nói lên,

Bất nhân bất nghĩa oan khiên dường nào.

Chúa nhân ái biết nhường bao,

Lại không minh xét làm sao công bằng.

Cho người Ngài tuyển chọn chăng ?

Vẫn kêu cầu Chúa luôn hằng ngày đêm.

Lẽ nào giãn bắt đợi thêm,

Cùng người tin cậy nỗi niềm được trao.

Lại không lo liệu cách nao,

Giải oan cho họ làm sao công bình.

Khi Con Người đến tình hình,

Liệu trên mặt đất sự tình lòng tin.

Có còn dấu ấn hằn in,

Hay theo duy vật chẳng tìm phúc thiêng.

Hoàn vũ 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *